W ramach I edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego zostanie zrealizowanych 46 zadań, wśród nich projekt „Edukacja dla przyszłości", przygotowany z myślą o młodzieży Zespołu Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach.


Budżet obywatelski stwarza mieszkańcom Małopolski warunki do kształtowania ich najbliższego otoczenia, umożliwia określenie potrzeb i zadań najistotniejszych dla rozwoju powiatu, subregionu oraz całego województwa. Małopolanom po raz pierwszy dano możliwość opracowania projektów i zgłoszenia ich do realizacji w ramach I edycji Budżetu Obywatelskiego. Pula na realizację zadań to 6 mln zł – po 1 mln zł dla każdego subregionu.


Pomysłodawcy zgłaszali do realizacji rozmaite zadania o charakterze prospołecznym, kulturalnym, edukacyjnym, sportowym, turystycznym czy ekologicznym. Przygotowany z myślą o młodzieży Zespołu Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach projekt o zasięgu powiatowym pt. „Edukacja dla przyszłości" zyskał poparcie 2966 mieszkańców powiatu proszowickiego (w klasyfikacji wojewódzkiej zajął 3 miejsce). Na realizację zadania pozyskano 94 tys. zł.


„Edukacja dla przyszłości" to działania polegające na przeprowadzeniu zajęć dodatkowych przygotowujących uczniów do egzaminu maturalnego i zawodowego. Ich celem jest pogłębienie wiedzy ogólnej i zawodoznawczej beneficjentów. Zdobywanie wiedzy poparte będzie zajęciami poglądowymi i praktycznymi, sprawdzającymi i utrwalającymi zdobywaną wiedzę.


Inicjatorzy projektu podkreślają, że dzięki zajęciom dodatkowym młodzież będzie miała możliwość systematycznej pracy z arkuszem egzaminacyjnym z przedmiotów obowiązkowych na egzaminie maturalnym (język polski, język obcy nowożytny, matematyka) oraz z przedmiotów zawodowych. Systematyczne zajęcia pozalekcyjne to szansa na ugruntowanie zdobytych wiadomości, a praca z arkuszem egzaminacyjnym to także kształtowanie postawy w zetknięciu się z nową sytuacją, bliską egzaminacyjnej, więc dla ucznia nową i stresującą.


Licealiści będą również mieli sposobność aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym Krakowa poprzez udział w spektaklach teatralnych. Inną formą zajęć edukacyjnych o charakterze poglądowym będzie wyjazd na obóz językowy do Londynu. Nauczanie języka angielskiego na obozach naukowych jest ściśle związane z edukacyjnymi zadaniami szkoły w każdym zakresie: przekazywania wiedzy, kształcenia umiejętności oraz wychowawczego wspomagania ich rozwoju osobowego. Uczeń będzie mieć sposobność komunikowania się wyłącznie w języku angielskim, ćwicząc przy tym płynność wypowiedzi z rodzimymi użytkownikami tego języka.


Młodzież Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej oprócz ćwiczeń z arkuszem egzaminacyjnym w danym zawodzie uczestniczyć będzie w wyjazdach – stażach zawodoznawczych.


„Edukacja dla przyszłości" to pionierski projekt edukacyjny przygotowany z myślą o młodzieży powiatu proszowickiego w ramach I edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Jego realizacja – od września do grudnia 2016 roku – jest możliwa dzięki głosom oddanym przez mieszkańców naszej małej ojczyzny.


Agnieszka Głowicka-Polkowska