DO GÓRY (UP)

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Od jesieni ubiegłego roku w polskich szkołach realizowany jest wieloletni projekt rządowy – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016 – 2020 Priorytet 3: Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych". Do grupy beneficjentów w 2017 roku dołączył Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach. Szkoła otrzymała dotację od Wojewody Małopolskiego w wysokości 12 tys. zł na zakup nowości do biblioteki szkolnej.

NPRcz


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa to projekt, który ma na celu wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów przez wspieranie organów prowadzących szkoły, realizujące kształcenie ogólne w podejmowaniu przedsięwzięć w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa. Program zakłada zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) w celu wzbogacenia zasobów biblioteki szkolnej o pozycje pozostające w sferze zainteresowań uczniów i jednocześnie służące realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego, popularyzację systematycznego czytelnictwa wśród uczniów oraz współpracę bibliotek szkolnych z bibliotekami publicznymi oraz bibliotekami pedagogicznymi w celu lepszej realizacji zadań tych instytucji, m.in. poprzez organizowanie wydarzeń czytelniczych.


W 2017 roku na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" została przyznana kwota 2 563 876 zł. Na podstawie rekomendacji „Zespołu do spraw oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do bibliotek szkolnych" Wojewoda Małopolski podjął decyzję o przyznaniu wsparcia finansowego dla 308 szkół. W gronie beneficjentów znalazł się Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach. Szkoła zakupi do biblioteki szkolnej nowości na kwotę 15 tys. zł (12 tys. ze budżetu wojewody, 3 tys. ze środków organu prowadzącego szkołę).


W procesie wyboru książek do szkolnej książnicy uczestniczyć będą wszyscy uczniowie w ramach akcji „Bartoszaki wybierają książki". Propozycje tytułów zgłoszone przez młodzież posłużą do przygotowania listy zakupów, którą zaopiniuje Samorząd Uczniowski i Rada Rodziców. Na liście nowości na pewno znajdą się propozycje e-booków. Zgłoszony przez szkołę wniosek zakłada realizację ciekawych inicjatyw promujących i wspierających rozwój czytelnictwa wśród młodzieży. W każdej klasie zostanie zrealizowany, pod kierunkiem nauczycieli różnych przedmiotów, co najmniej jeden projekt edukacyjny z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej. Z innych form popularyzujących czytelnictwo zaplanowano organizację różnorodnych konkursów czytelniczych, literackich, fotograficznych; udział w „Narodowym Czytaniu" i innych społecznych kampaniach czytelniczych; organizację w przestrzeni publicznej happeningów czytelniczych np. „Czytanie na trawie".


Sercem każdej szkoły jest biblioteka, dzięki wzbogaceniu zbiorów o nowości jej atrakcyjność i prestiż wzrośnie jeszcze bardziej. Nowe, pachnące farbą drukarską książki z pewnością znajdą amatorów czytelniczej przygody oraz dostarczą wielu intelektualnych i emocjonalnych przeżyć.


Agnieszka Głowicka-Polkowska

Copyright © 2019 Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach Rights Reserved.