DO GÓRY (UP)

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

W listopadzie 2014 roku w proszowickim liceum odbyła się ewaluacja zewnętrzna problemowa, przeprowadzona przez Małopolskie Kuratorium Oświaty w Krakowie. Wizytatorzy i Kurator Oświaty przyznali Liceum Ogólnokształcącemu w Proszowicach najwyższe oceny: A i B.

Ewaluacja zewnętrzna polega na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania szkoły w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa. Badaniem ewaluacyjnym objęte zostały następujące obszary:
1. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej;
2. Szkoła wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnych sytuacji;
3. Szkoła organizując procesy edukacyjne uwzględnia wnioski z analizy wyników egzaminu maturalnego oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych.
Ewaluacja ma również na celu ustalenie poziomu spełnienia przez szkołę wymagań zawartych w rozporządzeniu MEN. Szkoła może spełnić wymagania w pięciu poziomach:
A - bardzo wysoki
B – wysoki
C – średni
D - podstawowy
E - niski
Proces ewaluacji odbywał się poprzez obserwację zajęć lekcyjnych, wywiady oraz anonimowe ankiety wśród uczniów, rodziców i nauczycieli. Wywiadu udzielili również partnerzy szkoły - byli to przedstawiciele Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości, Caritas Proszowice, Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, Komendy Powiatowej Policji, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Gimnazjum w Proszowicach i Przedszkola Samorządowego nr 1.
Wizytatorzy dokonali również obserwacji pracy szkoły oraz analizy dokumentów, w tym wyników egzaminów maturalnych z ostatnich trzech lat.
Po wnikliwej analizie zebranego materiału wizytatorzy i Kurator przyznali szkole najwyższe oceny A i B.
Przytoczę fragment raportu: „W szkole prowadzona jest diagnoza wstępna wiadomości i umiejętności uczniów, także ich preferencje i style uczenia się. Nauczyciele monitorują i diagnozują nabywanie przez uczniów wiadomości i umiejętności oraz podejmują działania ukierunkowane na potrzeby uczniów mających problemy w nauce, jak i uczniów zdolnych. [...]Uczniowie z powodzeniem zdają egzamin maturalny i mogą poszczycić się wieloma sukcesami w konkursach artystycznych, olimpiadach czy zawodach sportowych na szczeblu lokalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim. [...] Analiza danych zastanych potwierdza, że w ostatnich trzech latach uczniowie zdając egzamin maturalny, uzyskali wyniki, które mają tendencję wzrostową".

Dyrekcja i nauczyciele z wielką satysfakcją przyjęli wyniki ewaluacji, której dokonali wykwalifikowani fachowcy. Ocena ta zdementowała lipcowe pomówienia dziennikarzy „Dziennika Polskiego" o rzekomej „zapaści edukacyjnej w Proszowicach". Ewaluacja zewnętrzna potwierdziła, że nauczyciele w Zespole Szkół w Proszowicach to dobrzy fachowcy i zgrany, dobrze funkcjonujący zespół.


Dorota Król

Copyright © 2018 Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach Rights Reserved.