STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ IM. BARTOSZA GŁOWACKIEGO W PROSZOWICACH

STATUT SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA

STATUT SZKOŁY POLICEALNEJ

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

RAPORT Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ PROBLEMOWEJ (LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE)

PRAWO OŚWIATOWE - USTAWA Z DNIA 14 GRUDNIA 2016 R. (DZ.U. POZ. 59)

PRZEPISY WPROWADZAJĄCE USTAWĘ - PRAWO OŚWIATOWE - USTAWA Z DNIA 14 GRUDNIA 2016 R. (DZ. U. POZ. 60)