DO GÓRY (UP)

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Serdecznie zapraszamy uczniów klas trzecich Gimnazjów na Dzień Otwarty Zespołu Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach w dniu 26 maja 2017r. od godz. 9.00-11.30.

 

dzien otwarty

 

Program Dnia Otwartego
w Zespole Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach
26 maja 2017r. (9.00-11.30)

Portiernia

 • do godz. 9: 00: rejestracja uczestników, przydzielenie opiekunów dla poszczególnych grup

Plac przed szkołą lub korytarz na parterze

 • 9.05: powitanie Gimnazjalistów przez Dyrektora Szkoły, prezentacja nauczycieli poszczególnych przedmiotów
 • 9.15: pokaz musztry (klasy I B, II B ), pokaz musztry przez Kompanię Reprezentacyjną 5 Batalionu Dowodzenia z Krakowa z salwą honorową, pokaz broni palnej

Parter

 • prezentacja Zasadniczej Szkoły Zawodowej: pokazy fryzjerskie, wizażu (uczniowie ZSZ)
 • sale 5 i 7: prezentacja technikum hotelarskiego (pokazy hotelarskie - uczniowie kl. II TH)
 • sala 1 (Aula Absolwenta): spotkanie z Dyrektorem szkoły, zapoznanie ze specyfiką nauki w klasach służb mundurowych
 • sala 2: lekcja: ,,Przedsiębiorca w gospodarce rynkowej" (dla gimnazjalistów zainteresowanych kontynuowaniem edukacji w technikum ekonomicznym),  pokazy pierwszej pomocy z użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego (uczniowie klasy medycznej)
 • sala 3: język angielski (lekcja otwarta, quiz dla gimnazjalistów)

I piętro

 • prezentacja Liceum Ogólnokształcącego
 • sala 11: „ Z ekonomią na co dzień"
 • sala 12: „ Szyfry w historii"
 • sala 14: język niemiecki (lekcja otwarta z konkursem dla Gimnazjalistów)
 • sala 15: matematyka dla wszystkich (gry i zabawy matematyczne)
 • sala 16: ćwiczenia dramowe (pantomima), program artystyczny – recital piosenek Agnieszki Osieckiej
 • sala 17: ,,Bliżej świata" - gry geograficzne dla gimnazjalistów

II piętro

 • prezentacja technikum ekonomicznego i hotelarskiego
 • sala 25: spotkanie z doradcą zawodowym
 • sala 21, 22 : „ Przyroda dla zucha" – doświadczenia z chemii, biologii i fizyki
 • sala 23-24: Informatyka - krótki kurs tworzenia animacji

sala gimnastyczna

 • 10.30: spotkanie wszystkich gimnazjalistów - turniej gimnazjów w formie gier sprawnościowych i intelektualnych (drużyny 7- osobowe: 5 gimnazjalistów i 2 absolwentów danego gimnazjum)
 • „Jak jesteśmy wysportowani"? - sprawdzenie sprawności fizycznej (zawody indywidualne
 • i drużynowe)

Pokój Nauczycielski

 • spotkanie nauczycieli gimnazjów: „ Wymiana doświadczeń pedagogicznych"

Patio

 • spotkanie integracyjne gimnazjalistów przy grillu

 

Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie ZS w Proszowicach

Ubiegając się o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej należy złożyć wniosek wg wzoru (do pobrania w sekretariacie oraz na stronie internetowej szkoły).


Do wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej należy dołączyć:

 1.  poświadczoną kopię świadectwa ukończenia gimnazjum( oryginał w przypadku szkoły I wyboru);
 2.  poświadczoną kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego ( oryginał w przypadku szkoły I wyboru)
 3. w przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych;
 4.  umowę o zajęcia praktyczne w przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkoły branżowej I stopnia;
 5. opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej;
 6. zaświadczenie/zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 8 ustawy o systemie oświaty;
 7.  2 fotografie.

Wzory wniosków:

Wniosek o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego

Wniosek o przyjęcie do Technikum

Wniosek o przyjęcie do Branżowej Szkoły I stopnia