DO GÓRY (UP)

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Ubiegając się o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej należy złożyć wniosek wg wzoru (do pobrania w sekretariacie oraz na stronie internetowej szkoły).


Do wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej należy dołączyć:

  1.  poświadczoną kopię świadectwa ukończenia gimnazjum( oryginał w przypadku szkoły I wyboru);
  2.  poświadczoną kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego ( oryginał w przypadku szkoły I wyboru)
  3. w przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych;
  4.  umowę o zajęcia praktyczne w przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkoły branżowej I stopnia;
  5. opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej;
  6. zaświadczenie/zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 8 ustawy o systemie oświaty;
  7.  2 fotografie.

Wzory wniosków:

Wniosek o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego

Wniosek o przyjęcie do Technikum

Wniosek o przyjęcie do Branżowej Szkoły I stopnia

Copyright © 2018 Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach Rights Reserved.