DO GÓRY (UP)

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Dyrekcja, nauczyciele oraz uczniowie serdecznie zapraszają na  Dni Otwarte Zespołu Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach, które odbędą się 21 i 22 maja 2019 r. od godziny 9.00-11.30. 

dzien otwarty

 

Program Dni Otwartych w Zespole Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach

21 maja 2019 r. (9.00-11.30) SZKOŁY PODSTAWOWE
22 maja 2019 r. (9.00-11.30) GIMNAZJA

 

Dziedziniec szkolny

 • powitanie przez dyrektora szkoły
 • pokaz musztry, działań bojowych i defilada klas służb mundurowych
 • pokaz sportów walki obronnej w wykonaniu uczniów kl. I służb mundurowych

 

Parter

 • prezentacja Branżowej Szkoły I stopnia: pokazy fryzjerskie
 • prezentacja Technikum Hotelarskiego: pokazy barmańskie i nakrywania stołu
 • sala 1 (Aula Absolwenta): quizy językowe z wykorzystaniem multimediów oraz konwersacje w języku angielskim
 • sala 2: lekcja otwarta ,,Przedsiębiorca w gospodarce rynkowej"
 • poazy pierwszej pomocy z użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego z udziałem uczniów klasy medycznej
 • sala 3: gry i zabawy matematyczne


I piętro

 • korytarz: prezentacja Liceum Ogólnokształcącego
 • sala 11: konkurs ekonomiczny
 • sala 14: gry i zabawy językowe- konkurs języka niemieckiego
 • sala 16: mini konkurs literacki i zabawy językowe
 • sala 17: prezentacja multimedialna, gry geograficzne

 

II piętro

 • prezentacja zawodu technik ekonomista
 • sala 21, 22 : doświadczenia z chemii, biologii i fizyki
 • sala 23-24: Informatyka - krótki kurs tworzenia animacji
 • sala 27: metody aktywizujące w nauczaniu historii

 

Sala gimnastyczna i boisko szkolne

 • indywidualne i zespołowe konkursy sportowo-wojskowe: konkurs pchnięcia kulą, tor sprawnościowy, konkurs strzałów wolnych, konkurs wyciskania sztangi
 • zajęcia na siłowni
 • pokaz tańca nowoczesnego w wykonaniu uczennic LO
 • pokaz broni palnej i sprzętu bojowego przez żołnierzy 5 Batalionu Dowodzenia z Krakowa (trenażer strzelecki -strzelnica laserowa, sposoby łączności wojskowej oraz środki ochrony osobistej)


Patio

 • spotkanie integracyjne uczniów przy grillu

 

Z A P R A S Z A M Y !

ABSOLWENCI GIMNAZJUM

 • Wniosek o przyjęcie.
 • Świadectwo ukończenia gimnazjum.
 • Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.
 • Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim.
 • W przypadku szkoły branżowej I stopnia - zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
 • 2 fotografie

 

Wniosek o przyjęcie do 3-letniego Liceum Ogólnokształcącego

Wniosek o przyjęcie do 4-letniego Technikum

Wniosek o przyjęcie do Szkoły Branżowej I stopnia

 

ABSOLWENCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 • Wniosek o przyjęcie.
 • Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
 • Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 • Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim.
 • W przypadku szkoły branżowej I stopnia - zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
 • 2 fotografie

 

Wniosek o przyjęcie do 4-letniego Liceum Ogólnokształcącego

Wniosek o przyjęcie do 5-letniego Technikum

Wniosek o przyjęcie do Branżowej Szkoły I stopnia

Uczniowie, którzy w czerwcu 2019 r. ukończą naukę w szkole podstawowej, mogą zostać przyjęci do 4‐letniego liceum ogólnokształcącego, 5‐letniego technikum lub 3‐letniej branżowej szkoły I stopnia. Z kolei absolwenci gimnazjum będą ubiegać się o przyjęcie do 3‐letniego liceum ogólnokształcącego, 4‐letniego technikum lub 3‐letniej branżowej szkoły I stopnia.

 

Kryteria rekrutacyjne do szkół ponadgimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych zostały określone w odrębnych przepisach ustawowych. W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą obowiązywały następujące kryteria:

 • wyniki egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu gimnazjalnego,
 • oceny (na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum) z języka polskiego, matematyki i z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły przeprowadzającego rekrutację,
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum z wyróżnieniem,
 • szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum.

 

Kryteria rekrutacyjne dla absolwentów szkoły podstawowej i gimnazjum są takie same, ale inny jest sposób ich punktowania. Wynika to z odmiennego zakresu egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty.

Postępowanie rekrutacyjne do liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych na rok szkolny 2019/2020 zostanie przeprowadzone odrębnie dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej i gimnazjum. Oznacza to, że uczniowie, którzy ukończą VIII klasę szkoły podstawowej i III klasę gimnazjum nie będą rywalizowali o te same miejsca. Będą ubiegać się o miejsca przewidziane tylko dla absolwenta konkretnej szkoły.

 

REKRUTACJA do publicznych szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020 w województwie małopolskim (materiały Małopolskiego Kuratorium Oświaty)

 

DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJÓW 

Zasady rekrutacji do klas pierwszych: trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum,szkoły branżowej I stopnia w Zespole Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach na rok szkolny 2019/2020

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum

ZARZĄDZENIE NR 13/19 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 w województwie małopolskim, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia dotychczasowego gimnazjum oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach.w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 w województwie małopolskim, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia dotychczasowego gimnazjum oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach.

 

DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Zasady rekrutacji do klas pierwszych: czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, szkoły branżowej I stopnia w Zespole Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach na rok szkolny 2019/2020

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek

ZARZĄDZENIE NR 14/19 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 22 lutego 2019 r.w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 w województwie małopolskim, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach.